Site Overlay

Xem lại mật khẩu wifi đã nhập trong Windows 10

Ai đó đã nhập mật khẩu wifi vào máy tính windows 10 hay bạn đã quên mật khẩu wifi của mình. Cần xem lại thì làm như thế nào đây?

Bài viết này sẻ giúp ban xem lại mật khẩu wifi đã nhập trên máy tính windows 10 một cách đơn gian nhất.

Xem mật khẩu wifi đã nhập trong Windows 10

Nhấn tổ hợp phí Windows + X

Windows + X

Chọn Windows PowerShell (Admin)

Dán dòng lệnh dưới đây vào:

(netsh wlan show profiles) | Select-String “\:(.+)$” | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name=”$name” key=clear)} | Select-String “Key Content\W+\:(.+)$” | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} | Format-Table -AutoSize

Nhấn Enter tất cả wifi và mật khẩu mà bạn đã nhập sẽ hiện ra

Vậy là xong rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *