Site Overlay

Tắt quảng cáo trên Smartphone Realme

Thương hiệu Smartphone Realme đã đưa ra thông báo trên diễn đàn của mình, rằng các thiết bị có ColorOS 6 trở lên sẽ cung cấp quảng cáo. “Để tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ hơn cho bạn và (để) duy trì mô hình kinh doanh lành mạnh và bền vững, chúng tôi đã giới thiệu đề xuất nội dung thương mại [một từ ưa thích cho quảng cáo – ed] trong HĐH”

Nhóm đã xác nhận rằng quảng cáo sẽ xuất hiện trong Trình quản lý điện thoại và trên trang Kiểm tra bảo mật sau khi cài đặt ứng dụng mới. Nhưng nếu bạn không muốn nhận quảng cáo trên điện thoại Realme thì sao?

Vô hiệu quảng cáo trên Smartphone Realme

Có một cách đơn giản để vô hiệu hóa chúng:

  • Vào Settings -> additional settings -> get recommendations
  • Vô hiệu hóa get recommendations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *