Site Overlay

Sửa lỗi Error DF-DLA-15 trên Google Play Store

Thông báo lỗi hiển thị trên màn hình “App can’t be downloaded. Try again, and if the problem continues, get help troubleshooting. (DF-DLA-15)”

Đây là một mã lỗi của Google Play Store, nhưng cái này liên quan đến các bản cập nhật ứng dụng hoặc các bản tải xuống mới. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là xóa bộ nhớ cache và dữ liệu khỏi ứng dụng Play Store và thử lại.

Fix lỗi Error DF-DLA-15 trên Google Play Store

Để thực hiện việc sửa lỗi này:

  • Đi tới Cài đặt -> Ứng dụng -> Xem tất cả ứng dụng -> Cửa hàng Google Play -> Bộ nhớ & bộ đệm -> Xóa bộ nhớ & Xóa bộ nhớ cache.
  • Nếu bước trên không hiệu quả, hãy thử xóa và thêm lại tài khoản Google.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *